Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

1.      Základní informace

Provozovatelem internetového obchodu (nahradni-dily.kubikzetor.cz, dále jen „internetový obchod“) je VÁCLAV KUBÍK & spol. s.r.o., IČO: 47905042, DIČ: CZ47905042, sídlem 664 61, Popovice 17, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9431.

 

Poštovní adresa pro doručování: VÁCLAV KUBÍK & spol. s.r.o., Popovice 17, 664 61

Tel:     +420 547 230 354

            +420 547 230 139

E-mail: kubikzetor@kubikzetor.cz

(dále jen „prodávající“)

 

Kupující může být buď spotřebitelem, nebo podnikatelem.

Spotřebitelem se podle ust. § 52 odst. 3 Občanského zákoníku rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Podnikatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Pokud je smluvní stranou spotřebitel, má navíc práva plynoucí z hlavy páté části první Občanského zákoníku.

Kupující odesláním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky a tím se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není mezi nimi písemně dohodnuto výslovně něco jiného. Pokud není konkrétní otázka řešena těmito obchodními podmínkami, použije se obecná právní úprava.
 

2.      Objednávka zboží

Prodávající nabízí k prodeji zboží, které je uvedeno na internetových stránkách obchodu (nahradni-dily.kubikzetor.cz).

Prodávající však nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zobrazeného zboží. Dostupnost zboží bude kupujícímu vždy potvrzena na základě konkrétní objednávky.

Objednávka zboží se provádí na základě vyplněného a odeslaného webového formuláře, který se nachází na stránkách internetového obchodu. Platnost objednávky je podmíněna vyplněním povinných rubrik, jenž jsou jako povinné označeny. Odesláním objednávky činí kupující návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky provedené prodávajícím na emailovou adresu uvedenou kupujícím a současně její akceptací kupujícím.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 

3.      Zrušení objednávky zboží

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí písemné dohodě prodávajícího s kupujícím za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 

4.      Cena a způsob platby, výhrada vlastnictví

Ceny zboží uvedené na stránkách internetového obchodu jsou  pouze orientační a nezávazné. Konečná cena je závislá na množství objednaného zboží a jeho druhu a bude prodávajícím zaslána na emailovou adresu kupujícího před uzavřením kupní smlouvy. K těmto cenám budou připočteny případné náklady na dopravu, balení apod. Kupující bude předem informován prodávajícím o této konečné ceně zboží.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kupní cenu lze uhradit takto:

Na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím bude vystavena faktura, která je zároveň daňovým dokladem.

V případě zrušení objednávky nebo její části ze strany prodávajícího bude uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do 30-ti dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě výrazného nárůstu inflace nebo při výrazné změně dodavatelských podmínek svých dodavatelů. Tato nová cena bude kupujícímu oznámena ještě před dodáním zboží. Pokud se takováto nová cena bude lišit od ceny původně sjednané o více než 10%, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

5.      Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky a uzavření kupní smlouvy. Její celková délka bude dána způsobem doručení, které si kupující zvolí. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat nebo předat přepravci do 5-ti pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5-ti pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.
 

6.      Zaslání zboží a osobní odběr zboží
Přepravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Kupující může být pro sjednání konkrétního okamžiku dodání zboží kontaktován pracovníkem přepravce. Náklady na přepravu zboží se liší dle zvoleného způsobu přepravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám dle nabídky prodávajícího. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího.

Prodávající doporučuje prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné sepsat za přítomnosti pracovníka přepravce záznam o poškození zásilky.

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené.

V případě osobního odběru zboží je zboží připraveno k odběru v sídle prodávajícího po dobu 2-dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá od výzvy k osobnímu odběru zboží učiněné elektronicky nebo telefonicky.

 

7.      Právo odstoupení od smlouvy pro kupujícího spotřebitele

Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději 14. den po převzetí zboží. Zboží, bez známek užívání nebo opotřebování či vad a v původním obalu, je kupující povinen poslat zpět na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí zpět kupujícímu cenu zboží bez nákladů na dopravu, pokud byla při dodání zboží kupujícímu účtována, a to do 30-ti dnů. V případě, že zboží, které bylo kupujícím v zákonné lhůtě vráceno prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením.
 

8.      Záruční podmínky a reklamace
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je uvedena u každého zboží, a to buď přímo v popisu, nebo v záručním listě. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den odeslání, popř. předání zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (faktura).

Záruka se vztahuje pouze na vady, za které odpovídá prodávající. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, za kterou odpovídá prodávající, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění vady.

V případě reklamace zboží je kupující povinen přesně popsat vady zboží a zaslat nejprve toto vymezení vad prodávajícímu. Podle typu vady sdělí prodávající kupujícímu, zda má zboží zaslat do příslušného servisu nebo přímo prodávajícímu. Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím reklamovaného zboží vzniklé během přepravy.

Prodávající nebo příslušný servis posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů.
 

9.      Ochrana osobních údajů kupujícího

V souvislosti se sjednáváním a plněním kupní smlouvy prodávající shromažďuje osobní údaje. Kupující odesláním své objednávky dává prodávajícímu souhlas k nakládání se svými osobními údaji a jejich zpracování ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve smyslu pozdějších předpisů.

Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou přepravce.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat elektronicky nebo telefonicky.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 

10.   Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se po dohodě prodávajícího a kupujícího řídí právním řádem České republiky s vyloučením užití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG) bez ohledu na případný mezinárodní prvek ve smluvním vztahu.

Pro případný spor vyplývající z kupní smlouvy si prodávající a kupující sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zák. č. 99/1963, Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením pravomoci ostatních soudů, místní příslušnost Okresního soudu Brno-venkov, popř. Krajského soudu v Brně podle toho, zda má v prvním stupni věc projednávat soud okresní, či krajský.

Pro smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím jsou závazné obchodní podmínky platné ke dni uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách internetového obchodu nejméně 14 dní před účinností nových obchodních podmínek.

Platnost a účinnost těchto obchodních podmínek počíná dnem 1. srpna 2012

 

V Popovicích dne 1. srpna 2012

 

Hledej náhradní díly:

Rychlý kontakt

Sídlo a sklad
Popovice 17, Rajhrad

+420 547 230 354
kubikzetor@kubikzetor.cz

Novinky e-mailem:

Buďte první, kdo bude vědět o našich novinkách a akcích.

Kubík zetor Kubík zetor